Świąteczne zakupy i poświąteczne reklamacje


Na blogu ruszamy z poradami prawnymi, które przygotowała dla Was Pani Adwokat Alicja Mól prowadząca Kancelarię Adwokacką w Tarnowie.


Tuż przed świętami już nie planujemy zakupów, tylko szybko i najczęściej spontanicznie kupujemy i kupujemy… Ale nawet teraz w gorączce przedświątecznych zakupów jako konsument, mamy takie same uprawnienia co przy codziennych zakupach służące ochronie kupującego.
Kto to jest konsument?


Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie kiedy stajemy się konsumentem? Na to pytanie udziela odpowiedzi wprost kodeks cywilny, w art. 221 k.c. wskazano pojęcie konsumenta, za którego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi?


W przypadku stwierdzenia przez kupującego wady produktu, konsument ma prawo do złożenia reklamacji, gdzie określa swoje żądania – czy chce doprowadzenia do stanu zgodności z umową – poprzez naprawę lub wymianę, czy żąda zwrotu wpłaconej całości (przy zwrocie) lub części kwoty (przy obniżeniu ceny). Podstawą tych roszczeń jest rękojmia, która wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego lub gwarancja, jeżeli oczywiście została co do zakupu danego towaru udzielona.Uwaga!


Jeżeli kupujemy sprzęt elektroniczny w sklepie stacjonarnym, konsument ma prawo sprawdzić jego jakość i prawidłowość działania, w tym celu przedsiębiorca powinien zapewnić kupującemu odpowiednie warunki techniczne.Co wybrać – uprawnienia z rękojmi czy z gwarancji?


Właśnie do konsumenta należy wybór – czy skorzysta z rękojmi czy też z gwarancji przy formułowaniu podstaw reklamacji. Choć przedsiębiorcy najczęściej proponują, w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta, aby konsument wybrał drogę reklamacji poprzez wybór gwarancji, to jednak konsument samodzielnie może wskazać podstawę reklamacji, a przedsiębiorca nie może zmienić ani wpływać na jego decyzję. Wybór rękojmi może okazać się w wielu przypadkach korzystniejszy z uwagi na to, iż warunki rękojmi wynikają wprost z przepisów, a przedsiębiorca nie może wpływać na ich zmianę w zakresie mniej korzystnym dla konsumenta. W przypadku gwarancji, zakres ochrony kupującego, czyli uprawnienia konsumenta zależny jest od woli udzielającego gwarancji. Celem ustawy jest zagwarantowanie minimalnego poziomu ochrony konsumenta.Rękojmia za wady – co to oznacza?


Zgodnie z art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jak z tego wynika mamy dwa rodzaje wad – fizyczną i prawną. Ta fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową i będziemy mieli z nią do czynienia w szczególności gdy rzecz sprzedana:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (Art. 5562 k.c.).Rękojmia za wady – krok po kroku


Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to na podstawie art. 560 § 1 oraz 561 k.c. konsument ma prawo do:

1) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny

2) złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

3)żądania wymiany rzeczy na wolną od wad

4) żądania usunięcia wady.Jak z tego wynika to kupujący wybiera, które z tych uprawnień zrealizuje. Należy wskazać, iż kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca jednak może reagować na oświadczenie o obniżeniu ceny albo na oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. proponując usunięcie wad. Tu jednak konsument też może zareagować i zgodnie z kodeksem cywilnym może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy – żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.Reklamację można złożyć w dowolnej formie, jednak dla celów ewentualnego sporu, najlepiej złożyć pisemnie osobiście bądź pocztą za potwierdzeniem odbioru. W treści reklamacji należy opisać stwierdzoną wadę i określić żądania przysługujące konsumentowi z wyżej wskazanego zakresu uprawnień w ramach rękojmi.Paragon fiskalny nie jest wymagany dla złożenia reklamacji, dowód nabycia towaru przez kupującego może pochodzić przykładowo z wymiany korespondencji e-mail, czy z wydruku transakcji z karty płatniczej. Nie jest zatem prawidłowa częsta odmowa przyjęcia przez sprzedawcę reklamacji z powodu braku paragonu fiskalnego.Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w związku z treścią postu, uprzejmie proszę o komentarze, na które postaram się szybko odpowiedzieć, a teraz życzę samych udanych zakupów nie tylko świątecznych, a na nadchodzące Święta zdrowia, radości i spokoju!Alicja Mól
www.alicjamol.pl
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz