Wszystko o alimentach - porady prawne

Jak napisać pozew o alimenty


Poradnik przygotowała adwokat Alicja Mól, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Tarnowie, która podpowiada, co zrobić by uzyskać należne na dziecko pieniądze.
Rodzice dziecka powinni je wspierać finansowo, nawet gdy nie są już razem, bez względu na powody rozstania, a ten rodzic, z którym zostaje dziecko ma prawo oczekiwać, że drugi rodzic pomoże w utrzymaniu dziecka.

Najczęściej bywa tak że dziecko pozostaje z matką, ale nie są to już pojedyncze przypadki, że dziecko pozostaje pod pieczą ojca, wówczas to matka powinna łożyć na utrzymanie dziecka stałe miesięczne kwoty, gdyż jako rodzic powinna zapewnić jemu utrzymanie. Jeżeli dziecko pozostaje pod pieczą matki, to ona w pełni realizuje swój obowiązek alimentacyjny wobec dziecka i może żądać alimentów na dziecko tak długo, aż będzie się w stanie samodzielnie się utrzymać. Zazwyczaj trwa to do końca trwania nauki (24, 25 rok życia dziecka), ale w przypadku kiedy syn lub córka nie ma szans na usamodzielnienie się z powodu choroby lub niepełnosprawności, obowiązek płacenia alimentów będzie trwał do końca jego lub jej życia.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Kwota alimentów dochodzona pozwem powinna być uzasadniona zarówno usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego dziecka, jak i możliwościami zarobkowymi i majątkowymi pozwanego rodzica. W tym celu należy wykazać dokumentami i wymienić co należy do podstawowych wydatków na rzecz dziecka, w szczególności należą koszty związane z utrzymaniem i wyżywieniem dziecka w zestawieniu miesięcznym. Dla ułatwienia można podzielić wydatki na trzy grupy. Pierwsza grupa dotyczy wydatków codziennych takich jak wyżywienie, ubrania, środki higieny, dojazdy do szkoły, itp. Druga grupa dotyczy wydatków okresowych miesięcznych semestralnych czy rocznych – leki, wydatki na dodatkowe zajęcia, wakacje, ferie, zakup przyborów szkolnych – tzw. wyprawka szkolna. Trzecia grupa to wydatki dodatkowe – np. zakup komputera, remont pokoju dziecka. Należy wskazać również sytuację majątkową rodzica, który jest zobowiązany do alimentacji, w każdym przypadku pamiętając, iż kwota alimentów powinna korelować z poziomem życia rodzica, szczególnie w przypadku gdy ten rodzic dobrze zarabia, powinien zapewnić dziecku co najmniej taki poziom życia, jaki sam ma. Możliwości finansowe zobowiązanego rodzica nie będą ograniczane do rzeczywiście osiąganych zarobków. Jeżeli w ocenie sądu orzekającego w danej sprawie, te możliwości są większe, niż rzeczywiście osiągane, sąd weźmie pod uwagę te zarobki, które dana osoba mogłaby zarobić ze względu na pracę w swoim zawodzie.


Czy zawsze kierować sprawę do sądu?

Nie ma potrzeby kierować sprawy do sądu w sytuacji, kiedy rodzić sam zabezpiecza finansowo dziecko w przesyłanych stałych miesięcznych kwotach lub również dodatkowo wspiera potrzeby dziecka w zakresie finansowania jego wypoczynku czy też udziału z zajęciach dodatkowych. Często rodzice, aby uniknąć w tym zakresie nieporozumień spisują w tym zakresie odpowiednie porozumienie.

Kiedy złożyć pozew o alimenty?

Jeżeli nie ma żadnej szansy na porozumienie, a zobowiązany do alimentacji rodzic uchyla się od dawania pieniędzy na dziecko, należy skierować sprawę do sądu. W tym celu należy sporządzić pozew o alimenty w trzech egzemplarzach, do którego załącza się oryginały aktów stanu cywilnego – urodzenia dziecka, aktu ślubu, w przypadku zawarcia małżeństwa. Dla sądu dołącza się oczywiście oryginały, a dla strony przeciwnej kserokopie.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

 W przypadku uchylania się zobowiązanego rodzica od płacenia, pomimo wydania wyroku w sprawie alimentów, należy zgłosić się do komornika w celu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Należy pamiętać o złożeniu u komornika wyroku w oryginale opatrzonego klauzulą wykonalności. Przy tym istotne jest, iż wyrokowi zasądzającemu alimenty, sąd rodzinny z urzędu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że orzeczenie obowiązuje od dnia jego wydania, jak również z urzędu doręcza uprawnionej stronie to orzeczenie opatrzone klauzulą.

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Jeżeli okaże się, że płacone przez rodzica alimenty sa za małe, a potrzeby dziecka zwiększają się, można wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów. Uzasadnieniem takiego roszczenia będzie zmiana wydatków na dziecko, co należy odpowiednio udokumentować, analogicznie jak w sprawie o alimenty. Przy formułowaniu pozwu należy wskazać sygnaturę akt poprzedniej sprawy o alimenty. Z drugiej strony należy pamiętać, iż rodzić zobowiązany do alimentacji może domagać się zmniejszenia wysokości alimentów, co jest uzasadnione w przypadku zmiany jego możliwości finansowych, szczególnie w przypadku choroby.


Adwokat Alicja Mól 

www.alicjamol.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz